Zadanie 2. Wprowadzenie spójnych rozwiązań w zakresie IT – Uniwersytet Łódzki.

W ramach zadania drugiego Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialna będzie za projektowanie i nadzorowanie wytworzenia rozwiązania informatycznego umożliwiającego prowadzenie efektywnej współpracy, zarówno na poziomie logistycznym – inicjowanie wspólnych przedsięwzięć celem wykonywania masowych badań populacyjnych, jak i przyczyniającego się do propagowania wzorców prowadzenia wspólnych badań na polu naukowym, z zachowaniem najwyższych standardów. Jednorodna wersja kształtu bazy danych systemu BIMS (Biobank Information Management System) zapewni wysoki poziom komunikatywności i zgodności przechowywanych danych, zarówno na poziomie pojedynczej próbki materiału biologicznego oraz kompleksowej informacji (np. medycznej) towarzyszącej dawcy. System ma zapewniać właściwe zarządzanie realizacją dużych projektów, takich jak pozyskiwanie zbiorów o charakterze prospektywnym, celowane kolekcje pacjentów z rzadkimi chorobami genetycznymi a także badania populacyjne, zarówno na poziomie ogólnym, organizacyjnym jak również na poziomie szczegółowym (nadzór nad pozyskanymi próbkami materiału biologicznego, czy właściwe przechowywanie dołączonej do nich informacji o dawcach). Modułowa struktura systemu IT pozwoli dopasować istniejące rozwiązania technologiczne w różnych placówkach o charakterze biobanków do wymogów, jakimi powinny kierować się osoby zarządzające przechowywaniem kolekcji cennego materiału biologicznego. Zaprojektowane zostaną uniwersalne rozwiązania pozwalające skutecznie monitorować warunki środowiskowe panujące w miejscach przechowywania materiału biologicznego, jak i w laboratoriach, w których materiał ten poddawany jest obróbce. Rozbudowany system monitorowania ułatwi szybkie reagowanie osób zaangażowanych w prace biobanku, celem właściwego zabezpieczenia zbiorów w sytuacjach kryzysowych (brak prądu, awaria urządzeń chłodniczych, inne).

W skład system będą wchodziły rozwiązania zapewniające:

  • System zarządzania informacją o dawcy– system przechowujący w bezpieczny, zakodowany lub zanonimizowany sposób informację o dawcy np. fenotyp, dane socjoekonomiczne itp.
  • System zarządzania laboratorium– za pomocą tej aplikacji organizowana będzie praca całej części laboratoryjnej biobanku np. sortowanie próbek, pobór materiału od dawców itp.
  • System monitoringu – na serwerze aplikacji zbierane będę informacje o stanie urządzeń oraz atmosfery w laboratorium, w przypadku przekroczenia krytycznych lub progowych wartości zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika, system zdefiniowaną drogą komunikacji (mail, SMS itp.) wyśle odpowiednie powiadomienie.
  • System wykonywania kopii bezpieczeństwa– wytworzenie aplikacji umożliwiającej automatyczne, bezobsługowe tworzenie kopii bezpieczeństwa poszczególnych biobanków. Jest to konieczne w celu zachowania właściwego poziomu zabezpieczeń na wypadek zdarzeń losowych prowadzących do znaczących uszkodzeń infrastruktury informatycznej