O rozwiązaniach

Centralne narzędzia informatyczne umożliwiają biobankom i biorepozytoriom zrzeszonym w Polskiej Sieci Biobanków upublicznianie informacji o posiadanych kolekcjach materiału biologicznego.  Przekazane na Platformę dane są ogólnodostępne dla badaczy zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dzięki integracji z systemami europejskimi. Biobanki połączone w system katalogujący materiał biologiczny są wartościowym źródłem wiedzy dla międzynarodowych zespołów badawczych. 

Na Platformie Centralnej Polskiej Sieci Biobanków gromadzone są podstawowe informacje opisujące poszczególne biobanki oraz oferowane przez nie badaczom kolekcje wraz z danymi charakteryzującymi poszczególne próbki. Dzięki elektronicznemu interfejsowi już teraz możliwy jest łatwy eksport określonego zestawu danych (tzw. MIABIS) do europejskiego katalogu kolekcji BBMRI-ERIC “Directory”. W przyszłości kolekcje można będzie uzupełniać o dane kliniczne dawców dzięki integracji z systemami sektora ochrony zdrowia.

W systemie centralnym wszelkie kwestie związane z zarządzaniem infrastrukturą IT są po stronie wykonawcy – GUMed, dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania dodatkowego personelu do administrowania i zarządzania sprzętem i oprogramowaniem. Wymagany jest jedynie wkład w postaci przygotowania zbiorów danych, które na ustalonych zasadach będą przekazywane do systemu centralnego. O późniejszym upublicznieniu danych i ich eksporcie do katalogu “Directory” decyduje samodzielnie administrator danego biobanku. 

Badacze poszukujący materiałów do swoich projektów naukowych mają do dyspozycji wyszukiwarki ułatwiające im znalezienie biobanku o odpowiedniej specyfice oraz kolekcji zawierających interesujące ich próbki.