QC

Jednolity system kontroli jakości jest kluczowym krokiem dla kontroli wszystkich etapów funkcjonowania biobanków. Wdrożenie go pozwoli na uzyskanie pewności iż próbki i ich dane są wysokiej jakości i mogą być wykorzystywane w celach naukowych. Rozwiązania kontroli jakości wypracowane przez konsorcjum opierają się na standardowych procedurach operacyjnych dotyczących każdego etapu przetwarzania próbek począwszy od pobrania próbek, poprzez ich oznakowanie, transport, przetworzenie do przechowywania i wydawania włącznie, włączając technologiczne i techniczne zapisy z kontroli jakości dotyczące m.in. zastosowanej metody, temperatury (transportu, przetwarzania), przechowywania, użytego sprzętu (przy zachowaniu identyfikowalności materiału, odczynników i sprzętu) oraz przy zastosowaniu zwalidowanych metod badawczych.

Kontrola jakości ma przede wszystkim zapewnić spójność nie tylko rozwiązań z zakresu SZiZJ, ale stosowania spójnych metod badawczych, pracy operatorów (odpowiedzialnych za kwalifikację, pobranie, badanie, przedstawienie wyników etc.), zmniejszyć liczbę błędów. Wszystkie te działania zmierzają do otrzymywania jakościowo bardzo dobrych wyników. System kontroli jakości stworzony przez Konsorcjum umożliwi skuteczną współpracę między obecnymi i przyszłymi członkami europejskiej oraz polskiej sieci biobanków zrzeszonych w ramach BBMRI.PL.

Badania zewnątrzlaboratoryjne: