Zadanie 1. Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich

Pierwszym krokiem w realizacji zadania jest pozyskanie informacji o polskich instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bankowaniem lub gromadzeniem materiału biologicznego, a także gromadzeniem danych o pacjentach będących dawcami materiału biologicznego oraz danych o przeanalizowanym materiale biologicznym. Dane o tych jednostkach będą pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł oraz z materiałów zgromadzonych na wstępnym etapie przygotowań do stworzenia Krajowego Ośrodka Wiodącego. Informacje będą pozyskiwane dzięki specjalne zaprojektowanym ankietom, które będą rozsyłane na terytorium Polski. Na podstawie pozyskanych  informacji zostanie stworzona baza danych obejmująca różnorodne instytucje zajmujące się bankowaniem i przechowywaniem materiału biologicznego oraz informacji z nim związanych.

W bazie tej znajdą się uniwersytety medyczne, wydziały nauk biologicznych, jednostki kliniczne, jednostki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, wyodrębnione biobanki, firmy farmaceutyczne oraz inne jednostki.

Kryteria włączenia do bazy danych będą szerokie, tak aby możliwie duża liczba potencjalnych biobanków i biorepozytoriów została rozpoznana i zmapowana. Zostanie określony rodzaj próbek biologicznych bankowanych w danej instytucji. Ponadto, opisana zostanie populacja objęta działalnością biobanku oraz sposób pozyskiwania próbek oraz inne gromadzone informacje. Dodatkowo zostaną przeanalizowane również standardy obowiązujące w poszczególnych podmiotach stosowane w celu uzyskiwania świadomej zgody na pobranie, przechowywanie i użytkowanie ludzkiego materiału biologicznego do celów naukowych, a także standardy związane z kontrolą jakości gromadzonego materiału.

Osoby realizujące Zadanie 1. to specjaliści, którzy odbędą szereg wizyt w wybranych jednostkach w celu poznania stopnia zaawansowania rozwoju danego biobanku/biorepozytorium. Specjaliści ci będą pomagać pracownikom wizytowanych ośrodków w wypełnianiu ankiet, będą również udzielać informacji o sieci BBMRI. W ramach realizacji Projektu zaplanowano również organizację wizyt szkoleniowych we własnym laboratorium (LBBK-WUM) dla zainteresowanych osób, jak również organizację wyjazdów konferencyjno-szkoleniowych do innych, polskich i zagranicznych ośrodków biobankujących.

Kolejnym krokiem w realizacji Zadania będzie opracowanie wszystkich uzyskanych danych oraz informacji. Analiza tych informacji będzie punktem wyjścia do zaproszenia zidentyfikowanych jednostek do dalszej współpracy. Zgromadzone informacje, zostaną następnie przekazane partnerom Konsorcjum w celu realizacji kolejnych zadań Projektu.

Opisane działania zapewnią pełną przejrzystość i identyfikowalność zgromadzonego w Polsce ludzkiego materiału biologicznego. Wykonawcy Zadania 1, we współpracy z Koordynatorem Projektu będą również opracowywać i systematyzować prace na rzecz spełnienia wszystkich kryteriów BBMRI przez instytucje partnerskie w celu utworzenia pełnoprawnych biobanków o pełnej zdolności operacyjnej.

Wykonawcy tego Zadania (LBBK-WUM), w porozumieniu z Koordynatorem Projektu – BBEIT+, przygotują podstawowe kryteria jakie musi spełniać członek sieci BBMRI-ERIC w Polsce. Kryteria będą opierały się na zaleceniach centralnego biura BBMRI-ERIC, jednocześnie będą również uwzględniały przepisy prawne i zasady obowiązujące w polskich jednostkach.