The Polish biobanking network – the nexus between good research based on high quality pillars exploiting national scientific potential in cooperation with European biobanking infrastructure BBMRI-ERIC

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Wolska A, Gleńska-Olender J, Witoń M, Matera-Witkiewicz A
Nazwa czasopisma Promovendi Foundation Publishing 978-83-961157-2-0
Rok publikacji 2021
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 0
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Biobanki jako jednostki badawcze zapewniają dobrze zorganizowane zbiory próbek materiału biologicznego oraz powiązane z nim dane, które mogą być wykorzystane jako wiarygodne źródło do celów naukowych i badawczo-rozwojowych. Wśród międzynarodowych organizacji biobankowych BBMRI-ERIC jest jedną z największych w Europie. W 2014 roku powstało konsorcjum BBMRI.pl, którego głównym celem było stworzenie projektu infrastruktury Polskiej Sieci Biobanków. BBMRI.pl określiło główne obszary pracy dla rozwoju Polskiej Sieci Biobanków. Jednym z kluczowych aspektów jest ujednolicenie i standaryzacja systemu zarządzania jakością. To prowadzi do dostarczanie wysokiej jakości kolekcji próbek wśród członków sieci.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy As research units, biobanks provide well-organized collections of biological material samples and related data that can be used as a reliable source for scientific and research and development purposes. BBMRI-ERIC is one of the largest in Europe among international biobanking organizations. In 2014, the BBMRI.pl consortium was established, whose main goal was to create an infrastructure project for the Polish Biobanking Network. BBMRI.pl has identified the main areas of work for the development of the Polish Biobanking Network. One of the key aspects is the unification and standardization of the quality management system. This leads to the delivery of high-quality sample collections to members of the network.

 

Link do publikacji The Polish biobanking network – the nexus between good research based on high quality pillars exploiting national scientific potential in cooperation with European biobanking infrastructure BBMRI-ERIC
DOI n/d
Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek