The landscape of biobanks in Poland – characteristics of Polish biobanking units at the beginning of BBMRI.pl organization

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl A. Chróścicka, A. Paluch, Ł. Kozera, M. Lewandowska-Szumieł
Nazwa czasopisma Journal of Translational Medicine
Rok publikacji 2021
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 5.531
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 100
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Biobankowanie to szybko rozwijająca się dziedzina naukowa.  Różnorodność gromadzonych próbek materiału biologicznego w połączeniu z informacjami medyczno-naukowymi sprawia, że biobankowanie jest niezbędnym narzędziem dla rozwoju współczesnej medycyny. W 2016 r. Polska, kraj o jednej z największych populacji w Europie, przystąpiła do Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure‑European Research Infrastructure Consortium  (BBMRI‑ERIC), aby ułatwić dostęp do kolekcji materiału biologicznego o określonej jakości. Fakt ten stał się impulsem do rozwoju Polskiej Sieci Biobanków (PSB). Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu biobanków w Polsce w kontekście ich lokalizacji, charakteru i zasobów.
W celu pozyskania informacji i poznania ogólnej charakterystyki polskich podmiotów zajmujących się biobankowym materiałem biologicznym, opracowano specjalną ankietę informacyjną. Ankieta została przygotowana w formie elektronicznej i składała się z 53 pytań – zarówno otwartych, jak i zamkniętych, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru – przy czym niektóre pytania były wzajemnie zależne od siebie. W badaniu wzięło udział 65 polskich biobanków/biorepozytoriów.
Polskie biobanki są w większości powiązane z jednostkami naukowymi (uniwersytety – 42% i instytuty badawcze – 30%). Zebrane dane wskazują, że znaczna liczba polskich biobanków jest wyspecjalizowana (33 jednostki), w przeciwieństwie do biobanków populacyjnych (8 jednostek). Biobanki te skupiają się głównie na pobieraniu próbek związanych z chorobami onkologicznymi (23 biobanki) i chorobami rzadkimi (12 biobanków). Naukowcy pracujący w polskich biobankach są bardzo otwarci na współpracę naukową (chęć do jej podjęcia deklaruje 60% jednostek) i udostępnianie swoich zbiorów międzynarodowemu środowisku naukowemu. Pod względem jakości większość biobanków zadeklarowała, że ich system zarządzania jakością jest w trakcie wdrażania (45%) lub już został wdrożony (23%).
Chociaż biobankowanie w Polsce jest wciąż w fazie rozwoju, wyniki tego badania wydają się obiecujące i mogą być cenne dla szerszej społeczności naukowej zajmującej się tą dziedziną. Rozmieszczenie biobanków na terenie całej Polski, ich powiązanie z jednostkami naukowymi i klinicznymi oraz zaangażowanie w badania nad chorobami rzadkimi może przyczynić się do wzrostu liczby prowadzonych badań wieloośrodkowych.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy Background: Biobanking is an area of scientific activity that is growing in strength and importance. The variety of collections combining biological samples and medical scientific information makes biobanking an indispensable tool in the development of modern medicine. In 2016, Poland, a country with one of the largest populations in Europe, joined the Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure-European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC) to facilitate access to quality-defined human disease-relevant biological resources. This push led to the development of the Polish Biobanking Network. The purpose of this paper is to present the current state of biobanks in Poland in the context of their location, nature and resources.
Methods: To obtain information about and overall characteristics of Polish entities dealing with biobanking biological material, the dedicated Information Survey was designed. The survey was prepared in an electronic form and consisted of 53 questions-both open and closed, single and multiple choice-with some questions depending on each other. Sixty-five Polish biobanks/biorepositories participated in the survey.
Results: Polish biobanks are mostly affiliated with research entities (universities-42% and research institutes-30%). The data collected indicate that a considerable number of Polish biobanks are specialized (33 units), in contrast to population-based biobanks (8 units). These biobanks are mostly focused on collecting samples from oncological (23 biobanks) and rare diseases (12 biobanks). In general, great diversity was found in the material collected. Scientists working in Polish biobanks are very open to scientific cooperation (declared by 60% of units) and sharing their collections with the international scientific environment. In terms of quality issues, most biobanks declared that their quality management system was in the process of implementation (45%) or had already been implemented (23%).
Conclusions: Although biobanking in Poland is still in its infancy, the results of this study seem promising and may be valuable to the wider biobanking research community. The distribution of biobanks throughout the Polish territory, their connection with scientific and clinical units, and their involvement in research on rare diseases may contribute to an increase in the number of multicenter studies. 
Link do publikacji The landscape of biobanks in Poland – characteristics of Polish biobanking units at the beginning of BBMRI.pl organization

 

DOI 10.1186/s12967-021-02926-y
Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist