Survey design method – the key component of building the Polish Biobanking Network

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Paluch A., Chróścicka A.
Nazwa czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine
Rok publikacji 2021
IF czasopisma w czasie publikacji pracy
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 40
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Polska Sieć Biobanków powstała, aby połączyć polskie biobanki i pozyskać informacje o ich kolekcjach, ułatwiając tym samym ich współpracę zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W oparciu o MIABIS (Minimum Information About Biobank data Sharing) oraz uwzględniając specyfikę polskiego środowiska naukowego, przeprowadzono dwa badania ankietowe. Celem pierwszego badania było zebranie ogólnych informacji o polskich biobankach, m.in. ich lokalizacji i rodzaju gromadzonego materiału. Drugie badanie było bardziej szczegółowe i dotyczyło struktury biobanku, informacji o zebranym materiale, chęci udostępnienia zgromadzonego materiału, wdrożenia systemu informatycznego. Istotne informacje o polskich biobankach można było uzyskać dzięki odpowiedniemu poznaniu zakresu praktyki biobanku i prawidłowo zadawanych pytań. Analiza zebranych wyników dała pełny obraz polskich biobanków.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy The Polish Biobanking Network was created to connect Polish biobanks and gain information about their collections, thus facilitating their cooperation both in the national and international area. Based on MIABIS (Minimum. Information About BIobank data Sharing) and considering the specificity of the Polish scientific community, two surveys were created. The aim of the first survey was to collect general information about Polish biobanks, e.g. their localization and type of collected material. The second survey was more detailed and concerned the biobank’s structure, information about collected material, willingness to share the collected material, implementation of an informatics system. Significant information about Polish biobanks could be obtained through appropriate recognition of the biobank’s scope of practice and correctly asked questions. The analysis of collected results could give a full picture of Polish biobanks.

 

Link do publikacji Survey design method – the key component of building the Polish Biobanking Network

 

DOI 10.31373/ejtcm/134676
Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist