Standaryzacja Systemu Zarządzania Jakością w Polskiej Sieci Biobanków w odpowiedzi na potrzebę harmonizacji oraz spełnienia wymagań branży farmaceutycznej w zakresie badań nad lekiem

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl P. Sitek, J. Gleńska-Olender, K. Zagórska, M. Laskowski, A. Matera-Witkiewicz
Nazwa czasopisma 2020
Rok publikacji Świat Przemysłu Farmaceutycznego
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 0
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Zasoby biologiczne są uważane za niezbędny element prac prowadzonych w obszarze badań i rozwoju (B+R) w sektorach biotechnologii czy szeroko pojętej biomedycyny. Dzięki wykorzystaniu zasobów biologicznych genomika, proteomika czy diagnostyka molekularna poczyniły w ostatnich latach znaczący postęp – przyczyniły się do lepszego zrozumienia patogenezy i epidemiologii wielu chorób o znaczeniu globalnym. Nowoczesne badania medyczne opierają się na zdefiniowanych kolekcjach badawczych charakteryzujących się wysokiej jakości próbkami i danymi towarzyszącymi, które zostały zebrane z różnych biobanków. Zatem sam proces biobankowania i koncepcja tworzenia oraz wykorzystywania w obszarze B+R profesjonalnych biobanków stanowi podstawę infrastruktury biotechnologicznej, a także ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości badań naukowych.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy Biological resources are considered an essential element of research and development (R&D) in the sectors of biotechnology or broadly understood biomedicine. Thanks to the use of biological resources, genomics, proteomics and molecular diagnostics have made significant progress in recent years – contributing to a better understanding of the pathogenesis and epidemiology of many diseases of global importance. Modern medical research is based on defined research collections characterized by high-quality samples and supporting data that have been collected from various biobanks. Thus, the very process of biobanking and the concept of creating and using professional biobanks in the R&D area is the basis of the biotechnological infrastructure and is also of key importance for ensuring high-quality research.

 

Link do publikacji Standaryzacja Systemu Zarządzania Jakością w Polskiej Sieci Biobanków w odpowiedzi na potrzebę harmonizacji oraz spełnienia wymagań branży farmaceutycznej w zakresie badań nad lekiem
DOI n/d
Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist