Quality Management in Polish Biobanking Network – current status before implementation of unified and harmonized integrated quality management system

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Matera-Witkiewicz A, Krupińska M, Sitek P, Laskowski M, Zagórska K and Gleńska-Olender J
Nazwa czasopisma Frontiers in Medicine
Rok publikacji 2022
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 5,093
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 70
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy W 2017 roku powstała w Polsce Polska Sieć Biobanków w ramach projektu BBMRI.pl „Organizacja Polskiej Sieci Biobanków w ramach Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” jako koncepcja strategicznej infrastruktury naukowej. Jednym z kluczowych elementów projektu była weryfikacja aktualnego stanu SZJ w polskich instytucjach biobankowych oraz wdrożenie wspólnych rozwiązań. Głównym celem było wskazanie aktualnego poziomu SZJ oraz określenie punktów wyjścia do rozwoju SZJ dla każdego biobanku Polskiej Sieci Biobanków (PBN). W ciągu 3 lat przeprowadzono 35 wizyt kontrolnych. Oceniono aktualny stan i stopień wdrożenia SZJ w każdym biobanku. Przygotowano pięćset siedemdziesiąt rekomendacji. Dane analizowano za pomocą testu Fischer Exact w celu określenia, czy zaobserwowano istotne powiązanie. W ramach BBMRI.pl organizowane są działania, które mają pomóc całej społeczności biobanków w Polsce we wdrożeniu zharmonizowanego rozwiązania.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy In 2017, Polish Biobanking Network was established in Poland, within BBMRI.pl project titled “Organization of Polish Biobanking Network within the Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure BBMRI-ERIC” as a strategic scientific infrastructure concept. One of the key elements of the project was the verification of the current status of QMS in the Polish biobanking institutions and the implementation of common solutions. The main goal was to indicate the current QMS level and determine the starting points for QMS development for each biobank of the Polish Biobanking Network (PBN). Within 3 years, 35 audit visits were performed. The current status and the level of QMS implementation in each biobank were assessed. Five hundred and seventy recommendations were prepared. The data was analyzed using Fischer Exact test to determine whether or not a significant association was observed.  Within BBMRI.pl projects are organized to help the whole biobanking community in Poland implement the harmonized solution.

 

Link do publikacji Quality Management in Polish Biobanking Network – current status before implementation of unified and harmonized integrated quality management system

 

DOI 10.3389/fmed.2021.780294
Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek