Ethical and Legal Standards as an element of biobanking for scientific purposes

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Ferdyn K., Gleńska-Olender J., Zagórska K. , Pawlikowski J., Krekora-Zając D.,  Matera-Witkiewicz A.,
Nazwa czasopisma PZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN 978-83-200-5958-8 2020
Rok publikacji 2020
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 20
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Na całym świecie gromadzonych jest wiele biologicznych zasobów w biobankach/biorepozytoriach, ale wymagają one harmonizacji, standaryzacji i utrzymania odpowiedniego poziomu jakości. Standardy Jakości Biobanków Polskich to pierwsza polska publikacja opisująca szczegółowo wytyczne dotyczące systemu zarządzania jakością, w tym obszar etyki i prawa w procesie wykorzystywania ludzkiego materiału biologicznego i danych w biobankach. Dzięki temu można będzie w większym stopniu utrzymać jakość zgromadzonych zasobów, a dzięki wdrożeniu standardów etycznych i prawnych budować zaufanie publiczne do podmiotów biobankujących.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy All over the world, many biological resources are accumulated in biobanks / biorepositories, but they require harmonization, standardization and maintenance of an appropriate level of quality. The Quality Standards of Polish Biobanks are the first Polish a publication describing in detail the guidelines for the quality management system, including the area of ethics and law in the process of using human biological material and data in biobanks. Thanks to this, it will be possible to a greater extent maintain the quality of the resources collected, and by implementing ethical and legal standards, build public trust in biobanking entities.

 

Link do publikacji Ethical and Legal Standards as an element of biobanking for scientific purposes

 

DOI n/d
Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist