Konsorcjum BBMRI.pl

Konsorcjum BBMRI.pl powstało celem utworzenia Polskiej Sieci Biobanków w oparciu o działania europejskiego partnera BBMRI-ERIC.

Utworzenie Polskiej Sieci Biobanków zostało poprzedzone przystąpieniem Polski do Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC w charakterze pełnoprawnego członka. Według mapy drogowej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), organizacja ta została powołana aby zagwarantować rozwój i kontrolowany dostęp do zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym, jest jedną z największych organizacji typu ERIC w całej Europie. Wstąpienie do organizacji nakłada na Polskę szereg przywilejów, ale też i obowiązków.

KOW

Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania, Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Jest jednym z największych biobanków populacyjnych i specjalistycznych na terenie Polski. Przechowuje ponad 140 tyś. próbek materiału biologicznego zgromadzonego w trakcie badań populacyjnych, kolekcje próbek pochodzących od pacjentów kardiologicznych, reumatologicznych i onkologicznych.

Gromadzony materiał biologiczny pozwala na wykonanie badań u każdego pacjenta na wielu poziomach poczynając od badań genetycznych, poprzez transkryptomikę i metabolomikę. Głównym nurtem działalności naukowej KOW jest badanie przyczyn powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Od 2013 roku Ośrodek jest zaangażowany w tworzenie sieci biobanków polskich, której trzon tworzy wraz z pozostałymi beneficjentami projektu BBMRI.pl. KOW był również beneficjentem projektu w ramach FP7 – BBMRI-LPC, oraz H2020 – Adopt BBMRI-ERIC. Obecnie koordynuje prace Konsorcjum BBMRI.pl oraz prowadzi własne badanie populacyjne na terenie Dolnego Śląska

Wartości, którymi kierujemy się każdego dnia

Misja - BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Misja

Celem Konsorcjum BBMRI.pl jest:
– doskonalenie warunków do rozwoju biobankowania w Polsce,
– zwiększenie atrakcyjności i aktywności polskich biobanków w przedsięwzięciach naukowych, zwłaszcza międzynarodowych,
– zwiększenie wykorzystania zasobów polskich biobanków przez badaczy z sektora publicznego i prywatnego do tworzenia skutecznych rozwiązań służących poprawie zdrowia ludności,
– upodmiotowienie Polskiej Sieci Biobanków.

Stawiamy interesariuszy w centrum. Chcemy aby BBMRI.pl służyło:

 • Badaczom,
 • Biobankom,
 • Pacjentom i dawcom,
 • Legislatorom,
 • Podmioty prowadzącym rejestry,
 • Przemysłowi,
 • Klinicystom.
Wizja - BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Wizja

Dążymy do zwiększenia stopnia wykorzystania zasobów zgromadzonych w polskich biobankach w międzynarodowych projektach naukowych i we współpracy z przemysłem. Pracujemy na rzecz budowy kompetencji polskich badaczy i ekspertów z obszarów związanych z biobankowaniem do udziału w międzynarodowych inicjatywach naukowych.

Strategia - BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Strategia

Cele Konsorcjum BBMRI.pl chcemy realizować m. in. poprzez:

 1. zwiększenie liczby biobanków w Polsce prowadzących dobre jakościowo kolekcje, atrakcyjne dla nauki i przemysłu,
 2. rozwój i upodmiotowienie Polskiej Sieci Biobanków, które ułatwi zarządzanie wypracowaną infrastrukturą (głównie IT), własnością intelektualną, znakami graficznymi i towarowymi oraz koordynację działań,
 3. budowę i zwiększenie skuteczności wykorzystania polskiej infrastruktury laboratoryjnej umożliwiającej kontrolę jakości kolekcji biobanków,
 4. zwiększenie widoczności BBMRI.pl – wzmocnienie i ustrukturyzowanie działań promocyjnych i marketingowych,
 5. budowanie platform do współpracy naukowej,
 6. koordynację działań edukacyjnych i szkoleń.