Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Warszawski Uniwersytet Medyczny
www.nationalcprassociation.com

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Laboratorium Badawcze-Bank Komórek (LBBK) oraz Pracownia Inżynierii Tkankowej (WUM TE-Lab)

Pracownia Inżynierii Tkankowej zaczęła swoją działalność w 2001 roku, natomiast jej obecność w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została usankcjonowana w 2012 roku. Doświadczenie Zespołu w zakresie izolacji, hodowli i badań nad komórkami człowieka w ramach licznych projektów naukowo-rozwojowych stanowiło dobrą podstawę  do podjęcia zadań w ramach  nowej Jednostki Uczelni – powołanego do życia w  2016 roku Laboratorium Badawczego-Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (LBBK‑WUM).

 

Od początku swojej działalności, Pracownia prowadzi repozytorium różnych rodzajów komórek ludzkich. Komórki te są izolowane z wybranych typów tkanek, pozyskiwanych z materiału odpadowego pochodzącego z planowych zabiegów medycznych. Pracownicy TE-Lab/LBBK-WUM to osoby z dużym doświadczeniem w izolowaniu komórek o różnych fenotypach:

  • osteoblastów – izolowanych z tkanki kostnej zbitej oraz gąbczastej;
  • fibroblastów – izolowanych ze ścięgien lub innych tkanek miękkich;
  • chondrocytów – izolowanych z tkanki chrzęstnej;
  • komórek epitelialnych – izolowanych z owodni;
  • komórek endotelialnych – izolowanych z żyły pępowinowej;
  • mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego;
  • mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej oraz tkanek popłodowych;
  • macierzystych komórek frakcji stromalno-waskularnej izolowanych z tkanki tłuszczowej;
  • prekursorów osteoklastycznych izolowanych z kożuszków leukocytarnych;
  • monocytów (prekursorów makrofagów) izolowanych z kożuszków leukocytarnych.

 

Zgromadzony materiał biologiczny jest bardzo zróżnicowany i pochodzi od osób obydwu płci, dawców chorych i zdrowych, w różnym wieku, uwzględniając również noworodki. Głównym profilem zainteresowań TE-Lab/LBBK-WUM jest szeroko rozumiana inżynierii tkankowa. Dzięki badaniom prowadzonym w tym zakresie, w repozytorium zostały zgromadzone nie tylko komórki pozyskane z wybranych typów tkanek  w hodowlach pierwotnych, ale również komórki poddane różnym modyfikacjom (np. komórki różnicowane w wybranych kierunkach, czy też hodowane w niestandardowych warunkach eksperymentalnych np. w różnym stężeniu tlenu). Niestandardowo traktowane komórki stanowią dodatkową pulę materiału, jaką można udostępnić badaczom z innych ośrodków

Pracownicy TE-Lab/LBBK-WUM uzyskali zgodę komisji bioetycznej na stosowanie gromadzonych komórek w celach badawczych.

Grupa badawcza TE-Lab/LBBK-WUM rozwija się dynamicznie, głownie dzięki realizacji licznych projektów naukowych. Prowadzenie prac o zróżnicowanym charakterze umożliwia ciągłe poszerzanie zasobów repozytorium. Jednocześnie, systematycznie prowadzone są prace zmierzające do poprawy standardów gromadzenia pozyskanego materiału biologicznego oraz dokumentacji badawczej. Badacze stale podnoszą swoje kwalifikacje związane z bankowaniem komórek oraz dostosowują stosowane w repozytorium procedury do norm europejskich. Ścisła współpraca pomiędzy TE‑Lab/LBBK-WUM a lekarzami-klinicystami pracującymi w ośrodkach o zróżnicowanym profilu, zapewnia stały dostęp do materiału badawczego dzięki czemu zasoby repozytorium są stale powiększane.