Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
publikacje (2)
www.nationalcprassociation.com

Gruźlica (TB) jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez prątki Mycobacterium tuberculosis i mimo postępu medycyny w walce z nią, wciąż stanowi na świecie ogromny problem zdrowotny. W ostatnich latach nauka poczyniła duże postępy w badaniach proteomu i metabolomu M. tuberculosis, a analiza transkryptomu dostarczyła podstaw dla większości naszych obecnych badań nad fizjologią prątków. Niestety mniej uwagi poświęcono zrozumieniu procesów kształtujących ich transkryptom poprzez regulację szybkości rozpadu RNA, a dzięki temu ich potencjalną podatność jako cele leków. Dlatego też naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Pracowni Biobank oraz Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego i Mill Hill Laboratory w Londynie przeprowadzili badania, których celem była identyfikacja podstawowych składników degradosomu RNA M. tuberculosis i analiza ich funkcji w metabolizmie RNA. Swoje wyniki przedstawili w pracy “Proteomic and transcriptomic experiments reveal an essential role of RNA degradosome complexes in shaping the transcriptome of Mycobacterium tuberculosis” opublikowanej na łamach Nucleic Acids Research (IF= 11.561).  Zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

Katedra Antropologii przy współpracy z naukowcami z Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu de Adelaide z Australii przeprowadziła badania, których celem było poszukiwanie uwarunkowań zróżnicowanego składu ciała u dzieci. Analizowano takie parametry jak status społeczno-ekonomiczny (SES), czas karmienia piersią, wiek rodzicielski i parametry urodzeniowe. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w artykule The association between socioeconomic status, duration of breastfeeding, parental age and birth parameters with BMI, body fat and muscle mass among prepubertal children in Poland.

 

Artykuł jest dostępny na łamach Anthropologischer Anzeiger (15 pkt. MNiSW; IF = 0.866). Zapraszamy do lektury.

 

 Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Pracowni Biobank (http://www.biobank.uni.lodz.pl/)

Obecny wzrost częstości występowania osteoporozy i złamań osteoporotycznych wśród mężczyzn oraz spadek wieku, w którym te pierwsze występują, rodzą pytanie o historyczne zmiany we wzorach utraty masy kostnej wraz z wiekiem, w tym o różnice międzypłciowe oraz ich biologiczne i kulturowe uwarunkowania w populacjach historycznych. Naukowcy z Katedry Antropologii, Pracowni Biobank oraz Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Zakładem Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego, przy współpracy z Uniwersytetem of Adelaide z Australi  przeprowadzili badania mające okreslić wzorzec zmian gęstości mineralnej kości wśród mężczyzn na ziemiach polskich od neolitu do czasów nowożytnych. Wyniki zostały opublikowane w pracy „Osteoporotic bone fractures and age-related bone loss in males inhabiting the Kujawy region in north-central Poland from the Neolithic to early modern Times”, na łamach czasopisma Journal of Archaeological Science (IF= 3.061).  Zapraszamy do lektury.

 

Wykorzystanie archiwalnych kolekcji materiałów biologicznych w analizach populacyjnych jest obecnie jedną z najbardziej fascynujących dziedzin nauki. Pracownia Biobank, Katedry Biofizyki Molekularnej wraz z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego dzięki współpracy z zespołem naukowców z University College Dublin przygotowała artykuł dotyczący analiz tzw. kopalnego DNA (ang. Ancient DNA). Artykuł "A genomic Neolithic time transect of hunter-farmer admixture in central Poland", który ukazał się na łamach Scientific Reports (IF = 4.609), porusza kwestie migracji, intensywności kontaktów populacji autochtonicznych (łowców-zbieraczy) i pierwszych rolników, oraz złożoności procesu neolityzacji na terenach współczesnej Polski. Analizie poddano 17 osobników z rejonu Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie) datowanych na okres od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu (4300-1900 BCE). Zapraszamy do lektury.

 

Naukowcy z Pracowni Biobank oraz Katedry Antropologii i Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego opublikowali pracę, w której przedstawili wyniki na temat różnorodności mitochondrialnego DNA w populacji polskiej Mitochondrial DNA variability of the Polish population. Celem badań było określenie udziałów poszczególnych linii genetycznych mtDNA w populacji a także zobrazowanie genetycznych powiązań między Polakami. Po raz pierwszy takie badania zostały przeprowadzone na tak licznej populacji. Całkowita liczba osób od których próbki zostały wzięte do badań to 5852 osób.

Praca została opublikowana na łamach European Journal of Human Genetics (35 pkt. MNiSW, IF= 4.349). 

 

 

 

 

Naukowcy z Biobanku Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzącego w skład konsorcjum BBMRI.pl we współpracy z zespołami z PAN oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego brali udział w badaniach nad rolą receptorów muskarynowych  oraz GABA jako nowych celów terapuetycznych w leczeniu schizofrenii. Wyniki tych badań ukazały się we wrześniu w czasopiśmie Behavioural Brain Research (IF = 3.173) w artykule "Simultaneous activation of muscarinic and GABAB receptors as a bidirectional target for novel antipsychotic". Zapraszamy do lektury.

Kategorie