Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
publikacje (2)
www.nationalcprassociation.com

W najnowszym wydaniu polskiego czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine ukazała się publikacja Biobank Łódź ® -population based biobank at the University of Łódź, Poland opisująca Pracownię Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy tej można znaleźć zarówno podstawowe informacje na temat jednostki, a także szczegółowy opis posiadanych kolekcji i próbek w nich zawartych.

Szanowni Państwo, 
W czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2.468) ukazał się artykuł przeglądowy przygotowany przez zespół zadania 6 (ELSI): "Public Attitudes toward Biobanking of Human Biological Material for Research Purposes: A Literature Review". Artykuł dotyczy różnych aspektów społecznych związanych z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań naukowych i powstał w oparciu o obszerny przegląd literatury opublikowanej w latach 2000-2019.
 
Owocnej lektury!

 

Corynebacterium diphtheriae (tlenowa bakteria gram-dodatnia) jest czynnikiem etiologicznym poważnej choroby zakaźnej - błonicy. Szczepionka przeciw błonicy jest wysoce skuteczna, jednakże skierowana jest tylko przeciwko toksynie wytwarzanej przez tą bakterię. Nietoksynogenny szczepy Corynebacterium diphtheriae  mogą powodować wiele ciężkich chorób inwazyjnych, np. zapalenie wsierdzia, septyczne zapalenie stawów, bakteriemia i nieinwazyjne zakażenia ran. W ostatnich latach zgłoszono rosnącą liczbę przypadków choroby, gdzie infekcje wywołują nietoksynogenne szczepy Corynebacterium diphtheriae , które są coraz większym problemem w Europie. 

Czerniak złośliwy jest najbardziej agresywnym rakiem skóry i można go wyleczyć tylko wtedy, gdy zostanie wykryty na wczesnym etapie. Niestety, późniejsze stadia choroby nie gwarantują sukcesu ze względu na szybkie tempo przerzutów komórek czerniaka i ich wysoką odporność na zastosowane terapie. Naukowcy z Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Pracownią Biobank Uniwersytetu Łódzkiego podjęli badania mające na celu sprawdzenie roli genu SIRT2 w komórkach czerniaka. Wyniki swojej pracy przedstawili w artykule “SIRT2 Contributes to the Resistance of Melanoma Cells to the Multikinase Inhibitor Dasatinib” opublikowanym na łamach Cancers (IF=5.326). Zapraszamy do lektury.

 

 

Badanie materiału kopalnego tzw. aDNA (ancient DNA), zwłaszcza pochodzącego od ludzi, żyjących tysiące lat temu, jest unikalną możliwością śledzenia przebiegu rozwoju epidemii chorób zakaźnych oraz koewolucji patogenów z gospodarzem w ujęciu czasowym. Pracownia Biobank wraz z Katedrą Antropologii przeprowadziła badania mające na celu identyfikację materiału genetycznego pochodzącego od bakterii powodujących gruźlicę (Mycobacterium tuberculosis complex), w populacji z okresu neolitu, zamieszkującej tereny współczesnego Brześcia Kujawskiego.

Realizatorzy projektu “Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” opublikowali pracę, w której zaprezentowali wyniki audytów w zakresie Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością w jednostkach konsorcjum BBMRI.pl. Praca została opublikowana w czasopiśmie Biopreservation&Biobanking, Mary Ann Libert Inc. Quality Management System in the BBMRI.pl Consortium: Status Before the Formation of the Polish Biobanking Network(DOI: 10.1089/bio.2018.0127

 

Kategorie