www.nationalcprassociation.com

W najnowszym wydaniu polskiego czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine ukazała się publikacja Biobank Łódź ® -population based biobank at the University of Łódź, Poland opisująca Pracownię Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy tej można znaleźć zarówno podstawowe informacje na temat jednostki, a także szczegółowy opis posiadanych kolekcji i próbek w nich zawartych.

Czerniak złośliwy jest najbardziej agresywnym rakiem skóry i można go wyleczyć tylko wtedy, gdy zostanie wykryty na wczesnym etapie. Niestety, późniejsze stadia choroby nie gwarantują sukcesu ze względu na szybkie tempo przerzutów komórek czerniaka i ich wysoką odporność na zastosowane terapie. Naukowcy z Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Pracownią Biobank Uniwersytetu Łódzkiego podjęli badania mające na celu sprawdzenie roli genu SIRT2 w komórkach czerniaka. Wyniki swojej pracy przedstawili w artykule “SIRT2 Contributes to the Resistance of Melanoma Cells to the Multikinase Inhibitor Dasatinib” opublikowanym na łamach Cancers (IF=5.326). Zapraszamy do lektury.

 

 

Corynebacterium diphtheriae (tlenowa bakteria gram-dodatnia) jest czynnikiem etiologicznym poważnej choroby zakaźnej - błonicy. Szczepionka przeciw błonicy jest wysoce skuteczna, jednakże skierowana jest tylko przeciwko toksynie wytwarzanej przez tą bakterię. Nietoksynogenny szczepy Corynebacterium diphtheriae  mogą powodować wiele ciężkich chorób inwazyjnych, np. zapalenie wsierdzia, septyczne zapalenie stawów, bakteriemia i nieinwazyjne zakażenia ran. W ostatnich latach zgłoszono rosnącą liczbę przypadków choroby, gdzie infekcje wywołują nietoksynogenne szczepy Corynebacterium diphtheriae , które są coraz większym problemem w Europie. 

Realizatorzy projektu “Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” opublikowali pracę, w której zaprezentowali wyniki audytów w zakresie Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością w jednostkach konsorcjum BBMRI.pl. Praca została opublikowana w czasopiśmie Biopreservation&Biobanking, Mary Ann Libert Inc. Quality Management System in the BBMRI.pl Consortium: Status Before the Formation of the Polish Biobanking Network(DOI: 10.1089/bio.2018.0127

 

Szanowni Państwo, 
W czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2.468) ukazał się artykuł przeglądowy przygotowany przez zespół zadania 6 (ELSI): "Public Attitudes toward Biobanking of Human Biological Material for Research Purposes: A Literature Review". Artykuł dotyczy różnych aspektów społecznych związanych z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań naukowych i powstał w oparciu o obszerny przegląd literatury opublikowanej w latach 2000-2019.
 
Owocnej lektury!

 

Gruźlica (TB) jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez prątki Mycobacterium tuberculosis i mimo postępu medycyny w walce z nią, wciąż stanowi na świecie ogromny problem zdrowotny. W ostatnich latach nauka poczyniła duże postępy w badaniach proteomu i metabolomu M. tuberculosis, a analiza transkryptomu dostarczyła podstaw dla większości naszych obecnych badań nad fizjologią prątków. Niestety mniej uwagi poświęcono zrozumieniu procesów kształtujących ich transkryptom poprzez regulację szybkości rozpadu RNA, a dzięki temu ich potencjalną podatność jako cele leków. Dlatego też naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Pracowni Biobank oraz Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego i Mill Hill Laboratory w Londynie przeprowadzili badania, których celem była identyfikacja podstawowych składników degradosomu RNA M. tuberculosis i analiza ich funkcji w metabolizmie RNA. Swoje wyniki przedstawili w pracy “Proteomic and transcriptomic experiments reveal an essential role of RNA degradosome complexes in shaping the transcriptome of Mycobacterium tuberculosis” opublikowanej na łamach Nucleic Acids Research (IF= 11.561).  Zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

Kategorie