Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Artykuły
www.nationalcprassociation.com

Realizatorzy projektu “Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” opublikowali pracę, w której zaprezentowali wyniki audytów w zakresie Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością w jednostkach konsorcjum BBMRI.pl. Praca została opublikowana w czasopiśmie Biopreservation&Biobanking, Mary Ann Libert Inc. Quality Management System in the BBMRI.pl Consortium: Status Before the Formation of the Polish Biobanking Network(DOI: 10.1089/bio.2018.0127

 

Obecny wzrost częstości występowania osteoporozy i złamań osteoporotycznych wśród mężczyzn oraz spadek wieku, w którym te pierwsze występują, rodzą pytanie o historyczne zmiany we wzorach utraty masy kostnej wraz z wiekiem, w tym o różnice międzypłciowe oraz ich biologiczne i kulturowe uwarunkowania w populacjach historycznych. Naukowcy z Katedry Antropologii, Pracowni Biobank oraz Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Zakładem Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego, przy współpracy z Uniwersytetem of Adelaide z Australi  przeprowadzili badania mające okreslić wzorzec zmian gęstości mineralnej kości wśród mężczyzn na ziemiach polskich od neolitu do czasów nowożytnych. Wyniki zostały opublikowane w pracy „Osteoporotic bone fractures and age-related bone loss in males inhabiting the Kujawy region in north-central Poland from the Neolithic to early modern Times”, na łamach czasopisma Journal of Archaeological Science (IF= 3.061).  Zapraszamy do lektury.

 

Gruźlica (TB) jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez prątki Mycobacterium tuberculosis i mimo postępu medycyny w walce z nią, wciąż stanowi na świecie ogromny problem zdrowotny. W ostatnich latach nauka poczyniła duże postępy w badaniach proteomu i metabolomu M. tuberculosis, a analiza transkryptomu dostarczyła podstaw dla większości naszych obecnych badań nad fizjologią prątków. Niestety mniej uwagi poświęcono zrozumieniu procesów kształtujących ich transkryptom poprzez regulację szybkości rozpadu RNA, a dzięki temu ich potencjalną podatność jako cele leków. Dlatego też naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Pracowni Biobank oraz Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego i Mill Hill Laboratory w Londynie przeprowadzili badania, których celem była identyfikacja podstawowych składników degradosomu RNA M. tuberculosis i analiza ich funkcji w metabolizmie RNA. Swoje wyniki przedstawili w pracy “Proteomic and transcriptomic experiments reveal an essential role of RNA degradosome complexes in shaping the transcriptome of Mycobacterium tuberculosis” opublikowanej na łamach Nucleic Acids Research (IF= 11.561).  Zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

Naukowcy z Pracowni Biobank oraz Katedry Antropologii i Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego opublikowali pracę, w której przedstawili wyniki na temat różnorodności mitochondrialnego DNA w populacji polskiej Mitochondrial DNA variability of the Polish population. Celem badań było określenie udziałów poszczególnych linii genetycznych mtDNA w populacji a także zobrazowanie genetycznych powiązań między Polakami. Po raz pierwszy takie badania zostały przeprowadzone na tak licznej populacji. Całkowita liczba osób od których próbki zostały wzięte do badań to 5852 osób.

Praca została opublikowana na łamach European Journal of Human Genetics (35 pkt. MNiSW, IF= 4.349). 

 

 

 

 

Kategorie