Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Artykuły
www.nationalcprassociation.com

Czerniak złośliwy jest najbardziej agresywnym rakiem skóry i można go wyleczyć tylko wtedy, gdy zostanie wykryty na wczesnym etapie. Niestety, późniejsze stadia choroby nie gwarantują sukcesu ze względu na szybkie tempo przerzutów komórek czerniaka i ich wysoką odporność na zastosowane terapie. Naukowcy z Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Pracownią Biobank Uniwersytetu Łódzkiego podjęli badania mające na celu sprawdzenie roli genu SIRT2 w komórkach czerniaka. Wyniki swojej pracy przedstawili w artykule “SIRT2 Contributes to the Resistance of Melanoma Cells to the Multikinase Inhibitor Dasatinib” opublikowanym na łamach Cancers (IF=5.326). Zapraszamy do lektury.

 

 

Gruźlica (TB) jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez prątki Mycobacterium tuberculosis i mimo postępu medycyny w walce z nią, wciąż stanowi na świecie ogromny problem zdrowotny. W ostatnich latach nauka poczyniła duże postępy w badaniach proteomu i metabolomu M. tuberculosis, a analiza transkryptomu dostarczyła podstaw dla większości naszych obecnych badań nad fizjologią prątków. Niestety mniej uwagi poświęcono zrozumieniu procesów kształtujących ich transkryptom poprzez regulację szybkości rozpadu RNA, a dzięki temu ich potencjalną podatność jako cele leków. Dlatego też naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Pracowni Biobank oraz Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego i Mill Hill Laboratory w Londynie przeprowadzili badania, których celem była identyfikacja podstawowych składników degradosomu RNA M. tuberculosis i analiza ich funkcji w metabolizmie RNA. Swoje wyniki przedstawili w pracy “Proteomic and transcriptomic experiments reveal an essential role of RNA degradosome complexes in shaping the transcriptome of Mycobacterium tuberculosis” opublikowanej na łamach Nucleic Acids Research (IF= 11.561).  Zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

Realizatorzy projektu “Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” opublikowali pracę, w której zaprezentowali wyniki audytów w zakresie Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością w jednostkach konsorcjum BBMRI.pl. Praca została opublikowana w czasopiśmie Biopreservation&Biobanking, Mary Ann Libert Inc. Quality Management System in the BBMRI.pl Consortium: Status Before the Formation of the Polish Biobanking Network(DOI: 10.1089/bio.2018.0127

 

Obecny wzrost częstości występowania osteoporozy i złamań osteoporotycznych wśród mężczyzn oraz spadek wieku, w którym te pierwsze występują, rodzą pytanie o historyczne zmiany we wzorach utraty masy kostnej wraz z wiekiem, w tym o różnice międzypłciowe oraz ich biologiczne i kulturowe uwarunkowania w populacjach historycznych. Naukowcy z Katedry Antropologii, Pracowni Biobank oraz Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Zakładem Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego, przy współpracy z Uniwersytetem of Adelaide z Australi  przeprowadzili badania mające okreslić wzorzec zmian gęstości mineralnej kości wśród mężczyzn na ziemiach polskich od neolitu do czasów nowożytnych. Wyniki zostały opublikowane w pracy „Osteoporotic bone fractures and age-related bone loss in males inhabiting the Kujawy region in north-central Poland from the Neolithic to early modern Times”, na łamach czasopisma Journal of Archaeological Science (IF= 3.061).  Zapraszamy do lektury.

 

Kategorie