www.nationalcprassociation.com

Krajowy Ośrodek Wiodący (KOW) zwany też "Narodowym Węzłem Koordynującym" oznacza podmiot, niekoniecznie o charakterze prawnym, wyznaczony przez państwo członkowskie BBMRI, który koordynuje krajowe banki ludzkiego materiału biologicznego oraz łączy działania na szczeblu krajowym z działaniami ogólnoeuropejskimi BBMRI-ERIC. KOW pełni nadzór nad całkowitą działalnością polskiej sieci BBMRI.PL, w skład której wchodzą polskie biobanki i biorepozytoria ludzkiego materiału biologicznego spełniające określone kryteria wejścia do w/w sieci. Z założenia, ośrodek ten powinien być wiodącą placówką biobankującą ludzki materiał biologiczny, według międzynarodowych standardów prawnych, technicznych oraz etycznych. Placówka ta powinna zatrudniać personel doświadczony w zakresie biobankowania oraz prowadzić regularne szkolenia z zakresu norm prawnych i etycznych oraz aspektów technicznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego dla osób zamierzających rozpocząć albo już prowadzących biobanki i biorepozytoria ludzkiego materiału biologicznego.

 

Jednym z głównych zadań KOW będzie działalność edukacyjna, szczególnie w środowisku naukowców, którzy rozpoczynają tworzenie placówek biobankujących. W ramach działalności sieci BBMRI.PL, KOW wraz z innymi partnerami konsorcjum, planuje organizację konferencji dotyczących sytuacji biobanków w Polsce. Konferencje te będą odbywały się raz do roku (najbliższa odbędzie się w październiku 2017 roku we Wrocławiu). Celem tych spotkań jest zebranie możliwie jak największej liczby osób prowadzących placówki biobankujące na terenie kraju i przedstawienie aktualnych problemów oraz zagadnień natury technicznej, prawnej oraz etycznej. KOW, jako jednostka referencyjna, prowadzi typową aktywność biobankującą na terenie regionu i/lub całego kraju. Dostęp do materiału biologicznego umożliwia prowadzenie badań naukowych, szkoleń z zakresu biobankowania i testowanie oraz wdrażanie nowych procedur technicznych opracowanych na poziomie organizacji europejskiej BBMRI-ERIC. Konieczne zatem jest zagwarantowanie utrzymania takiej jednostki na okres trwania konsorcjum, gdyż stanowi ona jedną z kluczowych baz dla działalności technicznej.