Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
ELSI
www.nationalcprassociation.com
 Szanowni Państwo, 
 
 Przedstawiamy raport pt. „Postawy społeczne wobec biobankowania ludzkiego materiału biologicznego” sporządzony w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału   biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pierwszy z raportów ELSI (Ethical, legal, societal implications) dotyczący aspektów prawnych biobankowania w Polsce opracowany przez dr Dorotę Krekorę-Zając w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce, projektu pt. Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. W raporcie omówione zostały najważniejsze normy prawne, które można odnieść do biobankowania dla celów badań naukowych, najczęstsze problemy prawne pojawiające się w praktyce biobankowania oraz postulaty zmian legislacyjnych wobec ustawodawcy. 

Prezentujemy projekt Kodeksu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez biobanki w Polsce opracowany przez Zespół ELSI Konsorcjum BBMRI.PL. Celem kodeksu jest wskazanie standardów postępowania przez biobanki zrzeszone w Polskiej Sieci Biobanków w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO) oraz krajowymi aktami prawnymi istotnymi dla działalności biobanków. Jest to kolejna wersja kodeksu, w której staraliśmy się w jak najpełniejszy sposób uwzględniająca uwagi, które otrzymywaliśmy od przedstawicieli biobanków, naukowców, organów administracji publicznej i organizacji NGO. Obecnie pracujemy nad ostatnią częścią kodeksu dot. podmiotu monitorującego oraz zasad przyjmowania kodeksu.

 

Dokumenty w języku polskim:

Deklaracja z Tajpej z 2016 r.: 
http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki-naczelnej-izby-lekarskiej/orodek-bioetyki/deklaracja-z-tajpej

Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych z 2011 r. opublikowany przez Komitet Sterujący do  spraw  Bioetyki Rady Europy:
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/02_Biomedical_research_en/Guide/GUIDE_PL.pdf

Deklaracja Helsińska z 1964 r. z późniejszymi zmianami:
http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki-naczelnej-izby-lekarskiej/orodek-bioetyki/deklaracja-helsinska2

Raport z Belmont:
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0007/81394/raport_belmoncki_galewicz.pdf

Europejska konwencja Bioetyczna (KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I GODNOŚCI ISTOTY LUDZKIEJ WOBEC ZASTOSOWAŃ BIOLOGII I MEDYCYNY: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie) z 1996r. (akt podpisany, ale nieratyfikowany przez Rzeczpospolitą Polską):
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf 

Dokumenty w języku angielskim: 

Report: Ethics Review of European Biobank Research: Towards Mutual RECognition? (2016)
http://www.bbmri-eric.eu/wp-content/uploads/2016/07/BBMRI_LPC_B3Africa_RECMeetingVienna2016report.pdf

Report: Sharing and access to data and human biospecimens for the benefit of patients – Towards a BBMRI-ERIC Policy (2015):
http://www.bbmri-eric.eu/wp-content/uploads/2016/08/FINAL-BBMRI-Paris-2015-WORKSHOP-REPORT.pdf

BBMRI-ERIC joint comments to the Article 29 Working Party Guidelines on Consent under Regulation 2016/679
(wp259) and Transparency under Regulation 2016/679 (wp260):
http://www.bbmri-eric.eu/wp-content/uploads/WP29_consent-joint-comments_BBMRI-ERIC_as-submitted.pdf

Stanowisko w sprawie Access Policy
http://www.bbmri-eric.eu/wp-content/uploads/AoM_10_8_Access-Policy_FINAL.pdf

Stanowisko w sprawie umów o przekazanie materiału i wzorce umów:
http://www.bbmri-eric.eu/wp-content/uploads/2016/07/LPC_MDTA_final-with-CoBRA_12-May-2016.pdf