Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Międzynarodowa Konferencja Biopróbki i biodane w badaniach medycznych – wyzwania etyczne, prawne i społeczne
www.nationalcprassociation.com
 

Międzynarodowa Konferencja Biopróbki i biodane w badaniach medycznych – wyzwania etyczne, prawne i społeczne

24-26 listopada 2021,

wydarzenie on-line 

Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; BBMRI.pl

 

Biopróbki i biodane odgrywają obecnie kluczową rolę w biomedycznych badaniach naukowych i rozwoju medycyny spersonalizowanej. Materiał biologiczny i powiązane z nim dane są integralną częścią procesu naukowego w analizach populacyjnych i badaniach nad określonymi jednostkami chorobowymi, a także w opracowywaniu nowych leków, szczepionek i narzędzi diagnostycznych. Stały się również ważnym elementem badań nad Covid-19. Gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przekazywanie biopróbek i biodanych wiąże się jednak z licznymi wyzwaniami etycznymi, prawnymi i społecznymi. Dotyczy to zwłaszcza próbek i danych pochodzących od ludzi. Warto jednak zwrócić uwagę również na próbki i dane pochodzące z innych organizmów (mikrobiologiczne, zwierzęce), ponieważ odgrywają one coraz większą rolę w badaniach medycznych.

 

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad problemami regulacyjnymi, normatywnymi i aksjologicznymi związanymi z biopróbkami i biodanymi, a także poszukiwanie rozwiązań i dobrych praktyk, które szanowałyby godność i podstawowe prawa człowieka, istniejące normy prawne, oczekiwania społeczne i przekonania kulturowe w zarządzaniu próbkami i danymi. Konferencja ma łączyć różne perspektywy w podejściu do biopróbek i biodanych, dlatego zapraszamy do uczestnictwa specjalistów z dziedzin medycznych, humanistycznych i społecznych, a także przedstawicieli instytutów badawczych, jednostek administracyjnych, organizacji pacjentów i innych interesariuszy.

 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Udział w konferencji (zarówno bierny, jak i czynny) jest bezpłatny.

 

Wystąpienia na konferencji (ok. 15 minut) są możliwe w języku polskim i języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie).

 

Propozycje wystąpień obejmujące tytuł i streszczenie (max. 250 słów) należy do 15 października 2021 roku przesłać w języku angielskim drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zagadnienia kluczowe:·      

 • Próbki i dane w badaniach nad COVID-19      
 • Dostęp do danych i ich wymiana międzynarodowa       
 • Zasady poszanowania godności, autonomii, prywatności i niedyskryminacji    
 • Ponowne wykorzystanie próbek i danych       
 • Dysponowanie, własność oraz komercjalizacja biopróbek i biodanych      
 • Incidental findings i informowanie o wynikach a prawo do informacji i do niewiedzy       
 • Postawy społeczne wobec biopróbek i biodanych w badaniach w naukowych     
 • Komunikacja z uczestnikami badań, interesariuszami i społeczeństwem       
 • Etyczny i prawny status próbek i danych      
 • Próbki i dane od osób zmarłych i dzieci       
 • Próbki i dane niepochodzące od ludzi, w tym mikrobiologiczne i zwierzęce       
 • Rola komisji bioetycznych       
 • Inne wyzwania ELSI w zakresie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania biopróbek i biodanych 

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UM w Lublinie

 

 

 

 

 

International Conference

Biosamples & Biodata in Medical Research – ELSI challenges

24-26 November 2021, virtual event

Organizers: Medical University of Lublin, Poland; BBMRI.pl

 

 

Biosamples and biodata are crucial for current medical research and the development of personalized medicine. Biological material and associated data are an integral part of the scientific process in population studies, research on specific diseases, development of new drugs, vaccines and diagnostic tools. They have also become a key element in Covid-19 research. However, collection, storage, use and transfer of biosamples and biodata induce numerous ethical, legal and social challenges. This is especially true for human samples and data. Non-human (microbiological, animal) samples and data are also worth considering because they are playing an increasingly important role in medical research. The aim of the conference is an interdisciplinary reflection on regulatory, normative and axiological problems related to biosamples and biodata as well as searching for best practices that respect human dignity, fundamental rights, legal norms, social expectations and cultural beliefs in management of biosamples and biodata. The conference is planned to fill the gap between different perspectives on samples and data. Therefore, we invite specialists from medical, humanities and social areas, as well as representatives of research institutes, administrative entities, patient organizations and other stakeholders.

The conference will be fully digital event. Participation in the conference is free.

Presentations (max. 15 minutes) may be given in English or Polish (translation will be provided).

 

Proposals with title and abstracts (max. 250 words) should be prepared in English and submitted before October 15th, 2021, by e-mail to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Key issues:

 • Samples and data in COVID-19 research
 • Access to data and international sharing
 • Respect for human dignity, autonomy, privacy, non-discrimination
 • Re-use of samples and data
 • Disposal, ownership and commercialization of biosamples and biodata
 • The right to know and not to know in the context of incidental findings and returning results
 • Social attitudes towards biosamples and biodata in research     
 • Communication with participants, stakeholders and society     
 • Ethical and legal status of samples and data     
 • Samples and data from deceased and minors       
 • Microbiological, animal and other non-human samples and data     
 • The role of Research Ethics Committees
 • Other ELSI challenges in collection, storage and use of biosamples and biodata

 

 

On behalf of the Scientific and Organizing Committees

Jakub Pawlikowski, M.D., M.A. Ph.D., J.D.