www.nationalcprassociation.com

Jednolity system kontroli jakości jest kluczowym krokiem dla kontroli wszystkich etapów funkcjonowania biobanków. Poszczególne działania wykonywane w ramach tego zadania będą ściśle powiązane z danymi wyjściowymi uzyskanymi w ramach realizacji zadania nr 2 oraz nr 3. Wdrożenie go pozwoli na uzyskanie pewności, iż próbki i powiązane z nimi dane są wysokiej jakości i mogą być wykorzystywane w celach naukowych. System kontroli jakości stworzony przez Konsorcjum umożliwi skuteczną współpracę między obecnymi i przyszłymi członkami europejskiej oraz polskiej sieci biobanków zrzeszonymi w ramach BBMRI.pl.

 

Walidacja wypracowanych w ramach zadania 3 rozwiązań oparta będzie na zgromadzonym w projekcie materiale biologicznym, charakterystycznym dla każdego ośrodka (500-1000 próbek z każdego regionu). Aby to uzyskać, jakość próbki oraz dane jej towarzyszące muszą być jednoznacznie określone i przestrzegane. System IT tworzony w ramach realizacji zadania nr 2 pozwoli na standaryzację zapisów z kontroli jakości, procesu przetwarzania oraz zapewni spójne raportowanie, przedstawianie uzyskanych wyników. Ponadto dzięki niemu będzie można w łatwy i prosty sposób dokonać filtracji danych.

 

Wypracowane standardowe procedury operacyjne będą oceniane począwszy od pobrania próbek, poprzez ich oznakowanie, transport, przetworzenie do przechowywania i wydawania, włączając technologiczne i techniczne zapisy z kontroli jakości dotyczące m.in. zastosowanej metody, temperatury (transportu, przetwarzania), przechowywania, użytego sprzętu (przy zachowaniu identyfikowalności materiału, odczynników i sprzętu) oraz przy zastosowaniu zwalidowanych metod badawczych.

 

Kontrola jakości będzie dwustopniowa. Najpierw oceny będą dokonywać wewnętrzne zespoły w każdym z biobanków. Następnie KOW dokona analizy wyników kontroli jakości z poszczególnych jednostek. Pod uwagę będą brane wszystkie krytyczne parametry, włączając w to metody badawcze, jak i czynnik ludzki. Wynikiem kontroli jakości będą zestawienia i raport końcowy, który będzie przedstawiał zakresy referencyjne i wyniki kontroli jakości w biobankach Konsorcjum BBMRI.pl. Ostatnim aspektem walidacji wprowadzenia jednolitego systemu jakości będzie udział w programie zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości dla biobanków i biorepozytoriów ludzkiego materiału biologicznego. Kolekcja materiału biologicznego z poszczególnych ośrodków umożliwi losowe wybranie i wysłanie określonej ilości próbek biologicznych począwszy od DNA, poprzez RNA, surowicę i osocze do badań w ośrodku referencyjnym określającym jakość frakcjonowanego materiału biologicznego. Zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości będzie prowadzona przez dwa ośrodki specjalizujące się w kontroli jakości biobanków: Integrated BioBank of Luxembourg oraz/lub firmę MetanomicsHealth prowadzącą badania z zakresu stabilności molekuł i metabolomiki. Ocenie będzie podlegać jakość frakcjonowanych kwasów nukleinowych, żywotność komórek, stabilność metabolitów oraz stopień zanieczyszczenia i integralności próbki. Ze względu na fakt, że działanie będzie prowadzone w ostatniej fazie projektu, liczba metabolitów lub stopnień charakterystyki może ulec zmianie ze względu na bardzo dynamiczny rozwój tej dziedziny biobankowania. Wyniki badań posłużą do modyfikacji procedur operacyjnych, jeśli nastąpi taka potrzeba, jak i do przygotowania publikacji naukowej.

 

Kontrola jakości ma przede wszystkim zapewnić spójność nie tylko rozwiązań z zakresu SZiZJ, ale stosowania spójnych metod badawczych, pracy operatorów (odpowiedzialnych za kwalifikację, pobranie, badanie, przedstawienie wyników etc.). Wszystkie te działania zmierzają do otrzymywania jakościowo bardzo dobrych wyników, a system IT dodatkowo ma zmniejszyć koszty ich uzyskania, czyli tzw. złą jakość operacyjną poprzez nagminne błędy ludzkie, czasochłonność wprowadzania danych, ich przedstawiania/generowania – jak to ma miejsce dzisiaj. Dzięki temu procesowi chcemy stać się konkurencyjni i udowodnić naszą jakość poprzez pozytywne wyniki kontroli jakości.

 

W uzupełnieniu do walidacji rozwiniętych rozwiązań, Konsorcjum BBMRI.pl będzie dążyć do opublikowania raportu dotyczącego stanu zdrowia ludności w poszczególnych regionach Polski oraz w odniesieniu do całego kraju.

 

Wszystkie etapy związane z realizacją zagadnień dotyczących kontroli jakości pobieranych, przetwarzanych i przechowywanych próbek materiału biologicznego będą regularnie konsultowane ze specjalistą ds. jakości w BBMRI-ERIC, panią Andrea Wutte, odpowiedzialną za system kontroli jakości na poziomie europejskim oraz z Krajowym Koordynatorem włoskiej sieci BBMRI.it, który zaoferował swoją rolę doradczą w projekcie.

O nas

Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie informacje o naszej działalności, kompetencjach,

kluczowych obszarach działalności i strukturze.

MISJA

Utworzenie Polskiej Sieci Biobanków zostało poprzedzone przystąpieniem do Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC. Organizacja ta została powołana aby zagwarantować rozwój i kontrolowany dostęp do zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym.  

#misja

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Konsorcjum BBMRI.pl w pierwszej fazie utworzyło 7 jednostek z terenu całego kraju, w dalszych fazach rozwoju - jesteśmy otwarci na chętnych do kierowania rozwojem biobankowania w Polsce.

#struktura

PARTNERZY

Struktura organizacyjna Konsorcjum BBMRI.pl:

 

Zapoznaj się ze składem jednostek budujących konsorcjum BBMRI.pl

#partnerzy

Blog/News

Tutaj znajdziecie Państwo wpisy z naszego BLOGA, w którym teksty skatalogowane

są wg. kategorii tematycznych.

BLOG/NEWS

Raport "Postawy społeczne wobec bio…

26-06-2019

 Szanowni Państwo,     Przedstawiamy raport pt. „Postawy społeczne wobec biobankowania ludzkiego materiału biologicznego” sporządzony w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału   biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie sieci biobanków w...

Czytaj więcej

BLOG/NEWS

Raport "Genetyzacja społeczna w kon…

26-06-2019

Szanowni Państwo, Przedstawiamy kolejny raport pt. "Genetyzacja społeczna w kontekście biobankowania” sporządzony w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie...

Czytaj więcej

Konferencje

Poniżej informacje na temat naszych spotkań, podczas których

dzielimy się wiedzą z dziedziny i zdobywamy doświadczenia.

Wydarzenia

Tutaj znajdziecie Państwo informacje o wydarzeniach i spotkaniach z dziedziny bio-danych.
Zapraszamy do zapoznania się z programem nadchodzących wydarzeń a także do rejestracji w ich udziale.
Prezentujemy także podsumowania spotkań i konferencji, które już miały miejsce.

Zbliżające się wydarzenie

III NAUKOWO-SZKOLENIOWA KRAJOWA KONFEREN…

               06-08.11.2019 Łódź Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach...

Szczegóły..

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem prac naukowych i artykułów

z dziedziny. Lista pozycji stale się powiększa.

Zagadnienia:

Publikacje

Biobank Łódź ® - biobank populacyjny

04-07-2019

W najnowszym wydaniu polskiego czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine ukazała się publikacja Biobank Łódź ® -population based biobank at the University of Łódź, Poland opisująca Pracownię Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. W...

Czytaj więcej

Publikacje

Poszukiwanie antygenów szczepionkowych d…

02-07-2019

Corynebacterium diphtheriae (tlenowa bakteria gram-dodatnia) jest czynnikiem etiologicznym poważnej choroby zakaźnej - błonicy. Szczepionka przeciw błonicy jest wysoce skuteczna, jednakże skierowana jest tylko przeciwko toksynie wytwarzanej przez tą bakterię. Nietoksynogenny szczepy...

Czytaj więcej

Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat członków naszej drużyny.

Łukasz Kozera

 

Łukasz Kozera jest pomysłodawcą projektu Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, a od 2013 r. Krajowym Koordynatorem ds. Biobankowania.

Więcej...

Anna Chróścicka

 

Anna Chróścicka jest biotechnologiem, absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Więcej...

Jakub Pawlikowski

 

Prof. Jakub Pawlikowski pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Więcej...

Leszek Kalinowski

 

Kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista analityki klinicznej.

Więcej...

Joanna Gleńska-Olender

 

Ekspert, Audytor oraz Trener SZiZJ w projekcie BBMRI.p na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW). 

Więcej...

Dorota Krekora-Zając

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Małgorzata Lewandowska Szumieł

Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł - Kierownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowni Inżynierii Tkankowej w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.

Więcej....

Dominik Strapagiel

 

Dominik Strapagiel jest expertem ds. Bezpieczeństwa Informacji i Kierownikiem Biobanku Łódź®️ Uniwersytetu Łódzkiego. 

Więcej...

Agnieszka Matera-Witkiewicz

Od roku 2015 pełni obowiązki Kierownika w Wydziałowej Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Więcej...

Jarosław Skokowski

Dr n. med. Jarosław Skokowski jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej i  onkologicznej, absolwentem wydziału lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej...

Przydatne linki

Oto przedsiębiorstwa , instytucje i zespoły naukowe,

z którymi ściśle współpracujemy bądź wymieniamy się doświadczeniami

Kontakt

Jeśli macie Państwo do nas pytania zachęcamy do kontaktu

- za pośrednictwem e-maila, telefonu bądź formularza

umieszczonego poniżej

Drukuj
Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions

Serdecznie zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące naszej działalności, kompetencji, prowadzonych projektów naukowych. Chętnie dowiemy się też jakie są opinie Państwa na temat treści, jakie zamieszczamy na stronie.

 

Konsorcjum BBMRI.pl
Krajowy Ośrodek Wiodący
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147 (budynek 3),
54-066 Wrocław

mail: kontakt@bbmri.pl
www.bbmri.pl